top of page

Preambule

Camping "Op den Stuwwal", hierna De Camping, gevestigd Klein Amerika 6, 6562 KC Groesbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Els Lamers | Klein Amerika 6 | 6562 KC Groesbeek
+31 243 97 89 09 | https://www.camping-groesbeek.nl

Els Lamers is de Functionaris Gegevensbescherming van De Camping. Zij is te bereiken via camping@opdenstuwwal.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Camping verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u

deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 Voor- en achternaam | Adresgegevens | Telefoonnummer | E-mailadres

Verblijfsdatums | Type reservering | Verblijfskosten

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch | IP-adres

Gegevens over de activiteiten vanaf uw IP-adres op onze website internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

De Camping kan bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken m.b.t. uw gezondheid.

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerken

Het afhandelen van uw reservering

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Om u onze diensten te verlenen

Geautomatiseerde besluitvorming

De Camping neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Camping) tussen zit. De Camping gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Tommy Booking.

Hoe en hoe lang lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden bewaard:

In de database op de webserver en in de back-ups daarvan.

Op de harde schijven van de werkstations op het kantoor van De Camping en in de back-ups daarvan.

In de database op de webserver van Tommy Booking en in de back-ups daarvan.

Op de harde schijven van de werkstations op het kantoor van Tommy Booking en in de back-ups daarvan

De Camping bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Camping verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Camping en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar camping@opdenstuwwal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Camping wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Camping neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via camping@opdenstuwwal.nl.

De Camping heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Versleuteling van e-mailadressen op de websites.

Brute Force Monitor voor onrechmatige inlogpogingen op de webserver.

TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

SpamAssasin antispam filter op de server voor inkomende e-mails.

Firewall en antivirus de werkstations op het kantoor van De Camping.

bottom of page